Loading

Śliwa jest gatunkiem mało wytrzymałym na mróz. Dlatego sady śliwowe wymagają łagodniejszego klimatu niż na przykład jabłoniowe i należy je lokalizować w cieplejszych rejonach kraju. Dobrze, jeśli teren przeznaczony pod sad śliwowy jest położony wyżej niż sąsiednie otoczenie. Mogą to być lekkie skłony o spadkach terenu nie przekraczających 5%. Są one stosunkowo łatwe do uprawy, nie grozi im erozja gleby, a ruch powietrza, który jest tam intensywniejszy niż na równinie, ogranicza występowanie chorób grzybowych.

 Gleba pod sad śliwowy powinna być średnio zwięzła, głęboka i żyzna, a jednocześnie przepuszczalna i nie podmokła. Wymogi te spełniają gleby pyłowe (lessy), lekkie gliny, różnego typu gleby piaszczysto-gliniaste i niezbyt zwięzłe mady. Pod sady nie nadają się iły, ciężkie gliny, ale także szczere piaski i płytkie rędziny. Śliwy szczepione na siewkach ‘Węgierki Wangenheima’ wymagają żyźniejszych gleb niż śliwy szczepione na siewkach ałyczy. Istotną rolę dla drzew owocowych odgrywa poziom wody gruntowej w glebie. Teren podmokły nie nadaje się pod sad, przy czym śliwy lubią stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych. Rosną one dobrze nawet wówczas, gdy woda gruntowa podchodzi okresowo do 1 m od powierzchni gleby.

Jak w każdej uprawie, tak i w uprawie śliwy wysokość i jakość osiąganego plonu uzależniona jest od prawidłowej agrotechniki. Ważnym jej czynnikiem jest nawożenie. Chcąc precyzyjnie określić dawki nawozów jakie powinno się zastosować należy wykonać badania chemiczne gleby oraz badanie zawartości składników mineralnych w liściach. Podstawą nawożenia powinno być nawożenie doglebowe. Jednak w przypadku faz krytycznych,  deficytu, czy niskiej zawartości składników pokarmowych, jak również w warunkach ograniczonego pobierania lub przemieszczania się tych składników w roślinie należy zastosować efektywne nawożenie dolistne.

 

 

 

 

Technologie nawożenia


Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki