Loading

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie

18.07.2016
Firma EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k informuje o podpisaniu umowy z dnia 15.07.2016 o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach projektu pt.: "Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu  w firmie EKOPLON  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy  na temat  społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małych i średnich firm. W wymiarze przedsiębiorstwa  głównym  celem  jest pogłębienie wiedzy na temat CSR i doskonalenie rozwiązań związanych ze wdrażaniem CSR, czego efektem będzie wzrost konkurencyjności i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w trzech obszarach: środowiska naturalnego, relacji z pracownikami i zaangażowania społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie 15.04.2016-30.09.2016. Firma EKOPLON będzie na bieżąco informować o realizacji projektu na swojej stronie internetowej: www.ekoplon.pl.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Przyczynia się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z całościowymi informacji o Szwajcarko-Polskim Programie Współpracy na:

www.programszwajcarski.gov.pl 
www.swiss-contribution.admin.ch/poland 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nasze marki