Loading

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr SPPW/2/2016

17.06.2016
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


 EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie:
1. Nowej strategii CSR 
2. Programu segregacji i zagospodarowania odpadów 
3. Planu działań w obszarze relacji z personelem firmy dla wzrostu bezpieczeństwa pracy 
4. Planu komunikacji z interesariuszami firmy 
5. Opracowania i wdrożenia raportowania wg standardu GRI 
6. Opracowania działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu 

na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie EKOPLON sp. z o.o. sp.k.” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,została wybrana oferta złożona przez firmę:
Magdalena Fudala –FREELANCER PR Firma doradcza 
Ul. Obrońców Westerplatte 12/7
25-120 Kielce 
Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Nasze marki