Loading
Burak cukrowy
Burak cukrowy

Uprawa buraka cukrowego w Polsce Zajmuje stałą i stabilną pozycję w strukturze zasiewów. Wielkość areału uprawy wynosi około 200 tys. ha i ulega niewielkim wahaniom w ciągu ostatnich kilku lat.  

Plon użytkowy buraka cukrowego stanowią korzenie. Natomiast część nadziemna, czyli liście wraz z częścią lub całością główki stanowią obecnie nawóz zielony i są przyorywane. Dawniej, po procesie kiszenia, były wykorzystywane na paszę. 

Czynnikiem który w istotnie wpływa na plon korzeni, zawartość w nich cukru a w rezultacie na plon cukru jest długość okresu wegetacji. W Polsce okres ten wynosi 180 – 200 dni. Czynnikiem ograniczającym długość tego okresu jest temperatura wchodów, która wynosi 60C na głębokości 10cm gleby. Od wschodów do zwarcia międzyrzędzi burak musi zgromadzić  ok. 7000Cd. Minimalna temperatura akumulacji biomasy wynosi 30C, lecz zakres optymalny kształtuje się w przedziale 15 – 200C. Burak wymaga gleb żyznych i zasobnych o dużej miąższości. W płodozmianie zajmuje miejsce najczęściej po przedplonie zbożowym. Burak cukrowy bardzo korzystnie reaguje na wszelkie formy nawożenia organicznego od obornika poczynając na poplonach przyoranych bądź mulczowanych kończąc. 

Spośród makroskładników burak cukrowy w największej ilości gromadzi potas (ok. 42% sumy zakumulowanych składników), sód (13%), azot (24%), fosfor (7%), wapń (8%) i magnez (6%). Stosunek podstawowych składników pokarmowych w nawożeniu buraka cukrowego kształtuje się następująco:

N : P2O5 : K2O : Na2O
1 :  0,3  : 1,75 : 0,55 

Wapń  i magnez, które stanowią 14% sumy zakumulowanych składników w mniejszym stopniu wpływają na plon korzeni, a w większym na plon cukru (szczególnie cukru białego). Spośród mikroelementów w największej ilości akumulowane są: żelazo i mangan, w najmniejszej zaś miedź. Proporcja pomiędzy mikroskładnikami dla buraka cukrowego kształtuje się następująco:

Fe : Mn : Zn : B : Cu
30 : 11   : 5  : 5 :  1 

 Sumaryczne potrzeby nawozowe buraka cukrowego są duże i wynikają z dużego plonu ogólnego wyprodukowanej masy przekraczającej 100t z hektara. W początkowym etapie wzrostu kluczowym składnikiem pokarmowym jest azot. Jego obecność w wystarczającej ilości gwarantuje zbudowanie prawidłowej dobrze rozwiniętej rozety liściowej. Późniejszą konsekwencją tego stanu rzeczy będzie intensywna produkcja cukrów w procesie fotosyntezy i ich akumulacja w organie zapasowym – korzeniu. Ten okres optymalnego odżywienia azotem powinien trwać do momentu zwarcia międzyrzędzi. Od tej fazy wzrostu poziom zaopatrzenia rośliny w azot powinien spadać i do końca wegetacji burak powinien już funkcjonować w stanie lekkiego „głodu” azotowego. Nadmiar azotu w tym czasie skutkuje nadmiernym rozwojem części nadziemnej kosztem korzenia spichrzowego. 

Drugim, a patrząc na poziom akumulacji pierwszym, składnikiem istotnym w nawożeniu buraka cukrowego jest potas. Zapotrzebowanie na ten składnik najpierw rośnie liniowo by od połowy wegetacji przejść w funkcję paraboliczną ze spadkiem w końcu wegetacji. Rola potasu w buraku  wynika z funkcji fizjologicznych pełnionych w roślinie, które wiążą się z:

  • regulacją pobierania azotu,
  • kontrolą gospodarki wodnej,
  • kontrolą akumulacji cukrów,
  • kontrolą mechanizmów odporności roślin uprawnych na stresy.
     

Plonotwórcze działanie wapnia i magnezu oparte jest z jednej strony o mechanizm wykorzystania azotu, a z drugiej na rozbudowie systemu korzeniowego, który w ten sposób jest zdolny do pobrania większej ilości składników pokarmowych i wody z gleby. Magnez dodatkowo jako centralny składnik chlorofilu jest odpowiedzialny za wytworzenie w odpowiedniej fazie bogatych  w chlorofil liści, zdolnych do wiązania CO2. W fazie dojrzewania magnez wpływa na akumulację cukru w korzeniu spichrzowym.

 

 

 

 

Technologie nawożenia

Mając na uwadze zróżnicowane oczekiwania rolników w zakresie odżywiania upraw, przygotowaliśmy dla Państwa trzy kompletne propozycje nawożenia dolistnego. 
Poniższe technologie zostały przygotowane w odpowiedzi na te oczekiwania, w celu optymalnego odżywienia upraw i mają charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. 

 

Nasze marki