Loading

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie

06.10.2016
Informacja o zrealizowaniu projektu

Firma EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k informuje o zrealizowaniu projektu pt.: "Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu  w firmie EKOPLON  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu był wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małych i średnich firm. W wymiarze przedsiębiorstwa głównym  celem było pogłębienie wiedzy na temat CSR i doskonalenie rozwiązań związanych ze wdrażaniem CSR, czego efektem będzie wzrost konkurencyjności i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w trzech obszarach: środowiska naturalnego, relacji z pracownikami i zaangażowania społecznego.

Projekt realizowany był w okresie 15.04.2016-30.09.2016.

Wartość udzielonego wsparcia: 156 000 zł.

Projekt obejmował :

  • Opracowanie nowej wersji strategii CSR;
  • Opracowanie programu segregacji i zagospodarowania odpadów;       
  • Przeprowadzenie audytu energetycznego;     
  • Opracowanie planu działań w obszarze relacji z personelem firmy dla wzrostu bezpieczeństwa pracy;
  • Opracowanie planu komunikacji z interesariuszami firmy;        
  • Opracowanie i wdrożenie raportowania wg standardu GRI;     
  • Działania informacyjno – promocyjne;

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na dalsze zminimalizowanie wpływu procesu produkcji i innych procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa na środowisko. Służyć będą temu działania w zakresie ekoproduktu, ograniczenie ilości i segregacja powstających odpadów oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie emisji ciepła odpadowego, powstającego w procesie produkcji. Działania w zakresie ekoproduktu wpłyną również bezpośrednio na decyzje biznesowe partnerów, w tym głównie dostawców komponentów i dodatków do pasz, a dzięki rozpowszechnieniu informacji o projekcie wpłyną również na zmianę zasad podejmowania decyzji przez klientów i uwzględnianie czynników środowiskowych przy podejmowaniu innych decyzji, poza relacjami z Ekoplonem. Wdrożenie działań w zakresie strategii CSR służy dalszej poprawie relacji z pracownikami oraz innymi interesariuszami firmy. Jest potwierdzeniem ciągłości i doskonalenia działań w zakresie jej zaangażowania społecznego, których fundamentem jest partnerstwo w kontaktach i uczciwość w relacjach biznesowych.

Informacje o projekcie można różnie znaleźć na stronie internetowej firmy: www.ekoplon.pl 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z całościowymi informacji o Szwajcarko-Polskim Programie Współpracy na:

www.programszwajcarski.gov.pl 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland 

Nasze marki