Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Rzepak/Burak

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIMUS Amino Antystres

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

EKOLIST mono Bor

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIBOR 21

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

EKOLIST mono Mangan

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

MAXIMUS Platinum extra PK

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

EKOLIST mono Molibden

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

EKOLIST Burak

Uprawy rolnicze : Burak cukrowy

Uprawa buraka cukrowego w Polsce jest jedną z niewielu, której powierzchnia wyznaczana jest sztywno przez wewnątrzunijne regulacje prawne. Wielkość areału uprawy jest pochodną puli 1,4mln ton cukru, który może zostać wyprodukowany w naszym kraju.

Plon użytkowy buraka cukrowego stanowią korzenie. Natomiast część nadziemna, czyli liście wraz z częścią lub całością główki stanowią obecnie nawóz zielony i są przyorywane. Dawniej, po procesie kiszenia, były wykorzystywane na paszę.

Czynnikiem który w istotnie wpływa na plon korzeni, zawartość w nich cukru a w rezultacie na plon cukru jest długość okresu wegetacji. W Polsce okres ten wynosi 180 – 200 dni. Czynnikiem ograniczającym długość tego okresu jest temperatura wchodów, która wynosi 60C na głębokości 10cm gleby. Od wschodów do zwarcia międzyrzędzi burak musi zgromadzić  ok. 7000Cd. Minimalna temperatura akumulacji biomasy wynosi 30C, lecz zakres optymalny kształtuje się w przedziale 15 – 200C. Burak wymaga gleb żyznych i zasobnych o dużej miąższości. W płodozmianie zajmuje miejsce najczęściej po przedplonie zbożowym. Burak cukrowy bardzo korzystnie reaguje na wszelkie formy nawożenia organicznego od obornika poczynając na poplonach przyoranych bądź mulczowanych kończąc.

Spośród makroskładników burak cukrowy w największej ilości gromadzi potas (ok. 42% sumy zakumulowanych składników), sód (13%), azot (24%), fosfor (7%), wapń (8%) i magnez (6%). Stosunek podstawowych składników pokarmowych w nawożeniu buraka cukrowego kształtuje się następująco:

N : P2O5 : K2O : Na2O

1 :  0,3  : 1,75 : 0,55

Wapń  i magnez, które stanowią 14% sumy zakumulowanych składników w mniejszym stopniu wpływają na plon korzeni, a w większym na plon cukru (szczególnie cukru białego).

Spośród mikroelementów w największej ilości akumulowane są: żelazo i mangan, w najmniejszej zaś miedź. Proporcja pomiędzy mikroskładnikami dla buraka cukrowego kształtuje się następująco:

Fe : Mn : Zn : B : Cu

30 : 11   : 5  : 5 :  1

Sumaryczne potrzeby nawozowe buraka cukrowego są duże i wynikają z dużego plonu ogólnego wyprodukowanej masy przekraczającej 100t z hektara. W początkowym etapie wzrostu kluczowym składnikiem pokarmowym jest azot. Jego obecność w wystarczającej ilości gwarantuje zbudowanie prawidłowej dobrze rozwiniętej rozety liściowej. Późniejszą konsekwencją tego stanu rzeczy będzie intensywna produkcja cukrów w procesie fotosyntezy i ich akumulacja w organie zapasowym – korzeniu. Ten okres optymalnego odżywienia azotem powinien trwać do momentu zwarcia międzyrzędzi. Od tej fazy wzrostu poziom zaopatrzenia rośliny w azot powinien spadać i do końca wegetacji burak powinien już funkcjonować w stanie lekkiego „głodu” azotowego. Nadmiar azotu w tym czasie skutkuje nadmiernym rozwojem części nadziemnej kosztem korzenia spichrzowego.

Drugim, a patrząc na poziom akumulacji pierwszym, składnikiem istotnym w nawożeniu buraka cukrowego jest potas. Zapotrzebowanie na ten składnik najpierw rośnie liniowo by od połowy wegetacji przejść w funkcję paraboliczną ze spadkiem w końcu wegetacji. Rola potasu w buraku  wynika z funkcji fizjologicznych pełnionych w roślinie, które wiążą się z :

- regulacją pobierania azotu

- kontrolą gospodarki wodnej

- kontrolą akumulacji cukrów

- kontrolą mechanizmów odporności roślin uprawnych na stresy.

Plonotwórcze działanie wapnia i magnezu oparte jest z jednej strony o mechanizm wykorzystania azotu, a z drugiej na rozbudowie systemu korzeniowego, który w ten sposób jest zdolny do pobrania większej ilości składników pokarmowych i wody z gleby. Magnez dodatkowo jako centralny składnik chlorofilu jest odpowiedzialny za wytworzenie w odpowiedniej fazie bogatych  w chlorofil liści, zdolnych do wiązania CO2. W fazie dojrzewania magnez wpływa na akumulację cukru w korzeniu spichrzowym.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ