Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Kukurydza/Ziemniak

Uprawy rolnicze : Kukurydza

EKOLIST mono Cynk

Uprawy rolnicze : Kukurydza

EKOLIST Kukurydza

Uprawy rolnicze : Kukurydza

KUKURYDZA forte

Uprawy rolnicze : Kukurydza

EKOLIST mono Bor

Uprawy rolnicze : Kukurydza

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Uprawy rolnicze : Kukurydza

MAXIMUS Platinum extra PK

Uprawy rolnicze : Kukurydza

Obrazek zastępczy
Materiały firmowe

Uprawy rolnicze : Kukurydza

Obrazek zastępczy
Regulamin

Uprawy rolnicze : Kukurydza

Kukurydza jest rośliną bardzo mocno wchodzącą w strukturę systemu płodozmianowego w Polsce. Pokazują to zwiększające się znacznie, z roku na rok powierzchnie przeznaczane przez gospodarstwa na jej zasiewy. W 2013 r. produkcja przekroczyła prawie 4,5 miliona ton, co czyni kukurydzę jednym z ważniejszych zbóż w Polsce. Powoduje to silny rozwój technologii uprawy oraz systematyczne zwiększanie nakładów przeznaczonych na jej produkcję. Wraz z wzrostem areału rośnie świadomość i umiejętności w uprawie tej rośliny. Kukurydza z naszych rodzimych upraw przeznaczana jest głównie na:

• paszę dla zwierząt;

• produkcję spożywczą dla ludzi (np. mąka, płatki kukurydziane);

• biogaz;

• etanol;

• farmaceutykę itd.

Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest dobór odmian mieszańcowych o odpowiedniej dla danego rejonu uprawy wczesności oraz dostosowanych do kierunku użytkowania. Wczesność mieszańców określa się liczbą FAO. Mieszańce wcześniejsze mają mniejszą liczbę FAO niż mieszańce późniejsze. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną o intensywnym procesie kiełkowania. Powinna być wysiewana do gleby nagrzanej do temperatury ok. 9-10 °C. Zasiane ziarno zależnie od rodzaju gleby powinno znaleźć się na głębokości 6 cm (4-6 cm na glebach zwięzłych i 6-8 cm na glebach lekkich). Gleba powinna mieć uregulowany odczyn powyżej 5,5 pH, zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Wskaźnikiem fenologicznym rozpoczęcia siewu kukurydzy jest kwitnienie porzeczki czarnej, czereśni i mniszka. Na południu i zachodzie termin ten przypada na trzecią dekadę kwietnia, na wschodzie i północy między 1-5 maja. Kukurydza jest gatunkiem odpornym na krótkie niedobory wody, dzieje się to za sprawą głębokiego, dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego.

Kukurydza wytwarza około 45-60 t/ha zielonej masy. Aby pokryć to zapotrzebowanie, powinno się dostarczyć tej roślinie w zależności od przeznaczenia:

Z przeznaczeniem na ziarno:

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. Pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2-3-krotnie więcej magnezu i boru niż pozostałe zboża.

Z przeznaczeniem na kiszonkę:

Z plonem 10 t zielonki przeciętnie pobiera: 38 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 12,5 kg oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu), 150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi.

Do najważniejszych składników pokarmowych zarówno w kukurydzy przeznaczonej na ziarno, jak i kiszonkę należą fosfor i potas. Są one w znacznej ilości pobierane podczas całego okresu wegetacji rośliny. Braki tych składników konsekwentnie wpływają na spadek plonu oraz jego jakość. Zgodnie z zaleceniami nawozowymi EKOPLON w fazie min. 4 liści powinniśmy podać nawozy wzbogacone o fosfor i potas, np. 3-4 kg/ha Maximus extra PK, a w fazie 8-10 liści nawóz kompleksowy Maximus 20+20+20 3-4 kg/ha. Termin zastosowania nawożenia dolistnego uzależniony jest od faktu, że kukurydza dopiero od fazy 2-4 liści zaczyna pobierać składniki z otoczenia.

Zastosowanie cynku w 2-krotnym zabiegu zapewni odpowiedni rozwój rośliny. Zalecane jest wykonanie pierwszego zabiegu nawozem Ekolist mono Cynk w dawce 2-3 l/ha w fazie 3-6 liści oraz powtórzenie zabiegu w fazie 8-10 liści. Dodatkowo w tej fazie należy zastosować 1 l/ha nawozu Ekolist mono Bor. Kompleksowe zaopatrzenie w cynk, bor, mangan oraz miedź zapewni nam zastosowanie nawozu dolistnego Maximus AminoMicro Kukurydza 0,5-1 kg/ha, nawozu o podwyższonych składach potrzebnych mikroelementów.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ