Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie,
PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

MAXIMUS AminoMicro Zboża

Uprawy rolnicze : Zboża

MAXIMUS Platinum extra PKMg

Uprawy rolnicze : Zboża

MAXIMUS Platinum 20+20+20

Uprawy rolnicze : Zboża

EKOLIST mono Miedź

Uprawy rolnicze : Zboża

EKOLIST mono Mangan

Uprawy rolnicze : Zboża

EKOLIST mono Molibden

Uprawy rolnicze : Zboża

EKOLIST Zboża

Uprawy rolnicze : Zboża

ZBOŻA forte

Uprawy rolnicze : Zboża

Stim+

Uprawy rolnicze : Zboża

Zboża stanowią znaczną część powierzchni upraw w Polsce (ponad 70% wg danych GUS 2013). Jednak osiągane plony są dalekie od potencjału, jaki oferują współcześnie dostępne odmiany. Za takim stanem rzeczy – oprócz w wielu wypadkach nie do końca sprzyjających warunków klimatyczno-pogodowych – stoją błędy popełniane w agrotechnice tych roślin. Nawożenie będące podstawowym zabiegiem plonotwórczym stanowi ważny element agrotechniki.

Istotną cechą morfologiczną zbóż, ograniczającą możliwości pobierania składników pokarmowych i wody, jest stosunkowo płytki system korzeniowy. Zatem do prawidłowego rozwoju i uzyskania satysfakcjonującego plonu konieczne jest zapewnienie bogatej palety składników pokarmowych w wierzchniej (uprawianej) warstwie gleby. W zakresie odżywienia składnikami w początkowym okresie wzrostu kluczowe są składniki odpowiadające za rozwój systemu korzeniowego, gdyż to one gwarantują nam w okresie późniejszym większą tolerancję na chwilowe deficyty wody oraz zwiększone pobieranie składników pokarmowych.

Plon zbóż jest iloczynem dwóch czynników: liczby ziarniaków z jednostki powierzchni i ich masy. Proces tworzenia plonu ma swój początek już we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Od siewu do końca fazy krzewienia, kiedy ostatecznie kształtuje się liczba pędów wegetatywnych, mamy do czynienia z okresem budowy potencjału plonowania. Na możliwości zbudowania tego potencjału w największym stopniu wpływają czynniki siedliskowe, ilość światła, zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe. Początek fazy strzelania w źdźbło jest jednocześnie początkiem procesu redukcji źdźbeł. Szybkość i intensywność tego procesu zależy od czynników środowiskowych i agrotechnicznych. Maksymalna liczba ziarniaków w kłosie uzależniona jest od liczby pojedynczych kłosków i płodnych kwiatków w kłoskach. Proces redukcji kwiatków i kłosków rozpoczyna się w końcu fazy strzelania w źdźbło i zachodzi aż do kwitnienia. Deficyt składników pokarmowych i wody w tym czasie przyczynia się do nasilenia intensywności procesów redukcji nasion w kłosie. Masa tysiąca ziaren kształtuje się od początku nalewania ziaren i trwa do dojrzałości pełnej. Zależy w dużym stopniu od odżywienia roślin azotem, temperatury i ilości dostępnej wody.

Nawożenie zbóż makroelementami ma zagwarantować przede wszystkim satysfakcjonujący ilościowo plon ziarna. Aby uzyskać taki efekt, poziom nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem i wapniem powinien uwzględniać zasobność gleb w te składniki i oczekiwany plon ziarna. W tym miejscu należy dodać, że punktem wyjścia do uzyskiwania wysokich plonów zbóż jest odpowiedni dla gatunku i klasy agronomicznej gleby odczyn warunkujący zdolność rośliny do budowy systemu korzeniowego (toksyczność jonów glinu przy niskim pH) i możliwości pobierania makroskładników z gleby.

Nawożenie mikroelementami ma zasadniczo charakter profilaktyczny. Każdy z mikroelementów wykazuje szerokie spektrum działania na rośliny uprawne. Ich niedobór z jednej strony może skutkować redukcją plonowania rośliny, z drugiej zaś nie zawsze łatwo jest jednoznacznie zidentyfikować ich deficyt. Mikroelementy przede wszystkim uczestniczą (bezpośrednio lub pośrednio) w procesach efektywnego pobierania i wykorzystania azotu (mangan, miedź, niekiedy cynk), ale także (pośrednio) wspierają reakcje odpornościowe roślin.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ