Youtube Facebook Linked In

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie, PARTNERSTWO, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO...

Działamy dla dobra innych

EKOPLON - firma odpowiedzialna społecznie

Nasze wartości

Czytaj więcej >

 

EKOPLON jest to firma rodzinna, która kładzie ogromny na takie wartości jak partnerstwo, zaufanie, bezpieczeństwo biznesowe i socjalne oraz uczciwość w biznesie. Nasz cel to angażowanie wszystkich partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

EKOPLON realizując działalność statutową i cele biznesowe, świadoma wpływu na środowisko, uwzględnia w swej działalności społeczne, etyczne  i ekologiczne aspekty  oraz dąży do równowagi między efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym.

W 2016 roku firma wdrożyła jako nieliczna z firm MŚP - STRATEGIĘ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU.  Projekt „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie EKOPLON sp. z o.o. sp. k.” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskich „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)”. 
 
 
Chcąc rozwijać wartości firmy w obszarze odpowiedzialności społecznej EKOPLON zdecydował się wdrożenie Nowej Strategii CSR pod hasłem „Ludzie i środowisko”. W ramach dokumentu powstała m. in. mapa interesariuszy firmy, którzy są w obszarze oddziaływania przedsiębiorstwa, jak również mają wpływ na jego funkcjonowanie. Firmie zależy na ich opinii i dobrej relacji, dlatego usprawnia dialog z najważniejszymi interesariuszami jak: klienci, pracownicy, społeczność lokalna.
 

W ramach nowej Strategii CSR firmy ELOPLON, która m. in. doskonali działania firmy w obszarze relacji z personelem. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników przygotowano i przystąpiono do wdrażania Polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej. Na mocy tej polityki powstały dwa kodeksy: Kodeks antydyskryminacyjny orz Kodeks antymobbingowy.

Jako firma jesteśmy głęboko przekonani, że równe traktowanie jest podstawowym prawem człowieka i aktywnie przeciwstawiamy się wszystkim formom bezprawnej dyskryminacji i nierównego traktowania, zarówno w naszej firmie, jak i w społeczeństwie. Wierzymy że, wspieranie równego traktowania wpływa na wizerunek naszej firmy jako biznesu odpowiedzialnego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem. Ma to znaczenie w postrzeganiu naszej firmy, jako innowacyjnej, nowoczesnej i konkurencyjnej. Celem ogólnym naszych zasad równego traktowania jest propagowanie wartości wynikających z różnorodności społecznej i odzwierciedlenie ich w każdym aspekcie działania naszej firmy.  Chcemy, by nasi klienci i pracownicy, a także współpracownicy czuli się dobrze i bezpiecznie  w kontaktach z naszą firmą.

Sprawdź politykę antydyskryminacyjną

Odpowiedzialne społecznie zarządzanie EKOPLON obejmuje 4 filary

Rynek

 

RYNEK

- Odpowiedzialność i zaufanie

Realizacja celów biznesowych zgodnie z zasadami wolnej konkurencji i przepisów prawa

Zapewnienie bezpiecznych i innowacyjnych produktów zwiększających efektywność produkcji

Partnestwo z klientami jako podstawa rozwoju biznesu

Dążymy do tego, aby być dla klientów najlepszym z możliwych dostawców

Środowisko lokalne

 

SPOŁECZEŃSTWO

- Wsparcie i rozwój

Doskonalenie metod komunikacji  społecznej  w celu podnoszenia poza organizacją świadomości na temat CSR: strategii, celów i działań firmy w tym zakresie

Wsparcie inicjatyw lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych

Edukacja, działalność charytatwyna oraz spoonsoring

 

Dążymy do tego, aby być wsparciem dla lokalnej społeczności

Środowisko pracy

 

PRACOWNICY

- Otwartość i uczciwość

Zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy

Przestrzeganie kodeksu pracy i praw człowieka

Zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników (wdrożone polityki antymobbingowa i anytydyskryminacyjna)

Komunikacja wewnętrzna firmy oparata na zasadach wzajemnej otwartości

Dążymy do tego, aby być najlepszym pracodawcą na rynku

Środowisko naturalne

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

- Zgodnie z naturą

Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami prawnymi, dyrektywami w zakresie ochrony środowiska

Promowanie i wspieranie działań proekologicznych

Wdrożenie działań ograniczających oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko: ograniczenie emisji ciepła odpadowego, zużycia energii elektrycznej, segregacja i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów

Świadomy wybór dostawców stosujących rozwiązania proekologiczne 

Dążymy do tego, aby być firmą proekologiczną z zasadami

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszą firma, napisz do nas

< data-form="2" class="forfi_button form_2 bodycut">Wypełnij formularz >

EKOPLON - Twój partner w biznesie

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
Wybierz datę i godzinę: *
komentarz: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ